Wachlarz #2 – Język tańca

7 maja 2013, Warszawa

Jest wie­le spo­so­bów po­ro­zu­mie­wa­nia się oraz wie­le ję­zyków, któ­re łą­czą lu­dzi na ca­łym świe­cie. Ich zna­jo­mość nie gwa­ran­tu­je jed­nak po­ro­zu­mie­nia. Ist­nie­je na­to­miast je­den ję­zyk mię­dzy­na­ro­do­wy – ta­niec, któ­ry wszę­dzie ma te sa­me za­sa­dy – ener­gię, mu­zy­kę, emo­cje, ra­dość. Łą­czy lu­dzi na ca­łym świe­cie, uczy po­ro­zu­mie­wa­nia bez słów i na­wet kro­ki prze­sta­ją mieć zna­cze­nie.

Ten „Wa­chla­rz” to wła­śnie hi­sto­rie, któ­re moż­na w ten spo­sób przed­sta­wić. Za­pro­sze­ni go­ście, a każ­dy z nich wła­snym ję­zy­kiem tań­ca, opo­wie­dzą o swo­im ży­ciu, pa­sji do mu­zy­ki i tań­ca. Dzię­ki nim prze­nie­sie­cie się do róż­nych kra­jów, na róż­ne kon­ty­nen­ty, w róż­ne za­uł­ki kul­tu­ro­we. Wszyst­ko po­łą­czy ta­niec. Bę­dą emo­cje, ener­gia i pa­sja.

Program

19
Rozpoczęcie
Zrozumieć tango
Hermes Cristian
Sylwia Rubin
Antropologia tańca
Wiesna Mond-Kozłowska
O historii tańca
Dorota Wójcik-Khanchandani

Hermes Cristian

Hermes Cristian Rubin urodził się w Patagonii w Argentynie. Uwielbia tango, zgłębia jego tajniki, a także poszukuje i bada historię i sekrety tego tańca. Od 2012 roku mieszka na stałe w Polsce.

Czytaj więcej

Sylwia Rubin

Sylwia Rubin-Krukowska jest zafascynowana fuzją europejskiej i południowo – amerykańskiej kultury muzycznej. Animatorka kultury, organizatorka wielu wydarzeń promujących bogactwo muzyczne, historyczne Ameryki Łacińskiej.

Czytaj więcej

Wiesna Mond-Kozłowska

Choreografka, prezes Polskiego Stowarzyszenia Antropologii Tańca

Czytaj więcej

Dorota Wójcik-Khanchandani

Poetka, autorka tekstów, redaktor naczelna „Tango nr 8”.

Czytaj więcej

Miejsce

Cafe Kulturalna, Plac Defilad, Warszawa

Sponsorzy

Orange Polska

Partnerzy

Teatr Dramatyczny

Zdjęcia

Więcej spotkań

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera a powiadomimy Cię o zbliżających się spotkaniach i festiwalu.